સ્મૃતિ કેન્દ્ર

વિદ્યાવિહાર વિશે

સ્મૃતિ કેન્દ્ર

પદ્મ શ્રી ઈંદુમતીબેન ચીમનલાલની જન્મશતાબ્દી વર્ષ ૨૦૦૬માં સ્મૃતિ કેન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ કેન્દ્ર વિધાવિહાર સંસ્થાના ભવ્ય ઇતિહાસ અને વિકાસ તથા સર્જકોની દીર્ધદ્દષ્ટિની ગવાહી પૂરે છે. કેળવણીનાં મૂલ્યો અને સિમાચિહનોની તારીખ સ્મૃતિ કેન્દ્રમાં સચવાયેલી છે. આ આર્કાઈવલ સેન્ટર” અને સંગ્રહાલયમાં છેલ્લા ૧૦૦ વર્ષના વિદ્યાવિહારના ઇતિહાસનું પ્રતિબિંબ જોવા મળે છે.

Subscribe for a Newsletter