સંપર્ક કરો

વિદ્યાવિહાર વિશે

મધ્યસ્થ કાર્યાલય

સરનામું
નિયામકશ્રી , મધ્યસ્થ કાર્યાલય,
ચી.ન. વિધાવિહાર,
આંબાવાડી, એલીસબ્રીજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬

ફોન:
૦૭૯-૨૬૪૬૩૬૯૬, ૨૬૪૬૩૫૧૧

ઇ-મેલ:
cndirectorsoffice@cnvidyavihar.edu.in

Institutions E-mail id Phone Numbers
C. N. Shishuvihar (Jr. and Sr. KG) shishuvihar@cnvidyavihar.edu.in 079-26443602
C. N. Bal Vidyalaya (Stds 1 to 5) balvidyalaya@cnvidyavihar.edu.in 079-26463574
C. N. Kishor Vidyalaya (Stds 6 to 8) kishorvidyalaya@cnvidyavihar.edu.in 079-26463575
C. N. Vidyalaya (stds 9 to 12) vidyalaya@cnvidyavihar.edu.in 079-26463517
C. N. Sheth C N English Medium School (Stds V to XII) cnengschool@cnvidyavihar.edu.in 079-26460071
Institutions E-mail id Phone Numbers
C. N. PTC College cnptc@cnvidyavihar.edu.in 079-26463478
C. N. B. Ed. College cn.b.ed@cnvidyavihar.edu.in 079-26464519/2304
C. N. Vyayam Vidyabhavan vyayamvidyabhavan@cnvidyavihar.edu.in 079-26461215
Institutions E-mail id Phone Numbers
C. N. Technical Centre cntechnicalcentre@cnvidyavihar.edu.in 079-26400180
C. N. Fine Arts College cnfinearts@cnvidyavihar.edu.in 079-26463673
C. N. Computer Centre cncc@cnvidyavihar.edu.in 079-26420637
C. N. Angreji Kendra cnangrejikendra@cnvidyavihar.edu.in 079-26441473
C. N. Sports Academy cnsportsacademy@cnvidyavihar.edu.in 079-26443031
C. N. Kalaniketan cnkalaniketan@cnvidyavihar.edu.in 079-26443034
Institutions E-mail id Phone Numbers
Director’s Office cndirectorsoffice@cnvidyavihar.edu.in 079-26463696, 3511
Archival Centre (Smruti Kendra) archivalcentre@cnvidyavihar.edu.in 079-26463696, 3511
Alumni Relations Office alumnirelations@cnvidyavihar.edu.in 079-26463696, 3511
Administration admin@cnvidyavihar.edu.in 079-26463696, 3511
Reception reception@cnvidyavihar.edu.in 079-26463696, 3511
Information and Inquiry info@cnvidyavihar.edu.in 079-26463696, 3511

પૂછપરછ માટે

    Subscribe for a Newsletter