ટેકનીકલ સેેેન્ટર

1. ડૉ. રૂપેશ વાસાની (નિયામક)
2. ઉમ્નાગ મોદી (સભ્ય)
3. જિજ્ઞેશ શાહ (સભ્ય)
4. ડૉ. કિરીટભાઈ જોશી નિયામક, શેઠ સી.એન.વિદ્યાવિહાર
5. ડો. રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજા
6. મનસુખ પંચાલ (સભ્ય સચિવ)

Subscribe for a Newsletter