ટેકનીકલ સેેેન્ટર

ઉદ્યોગો ને ધ્યાન માં રાખી ને ટેકનીકલ શિક્ષણ આપી કુશળ કારીગરો તૈયાર કરવા તે આ સંસ્થાનો મૂળ હેતુ છે. આ હેતુ ને મૂર્ત કરવા ૧૯૩૭ માં આ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ . તેમાં શરૂઆત થી સર્ટીફિકેટ લેવલ ના એન્જિનીયરીંગ ના અભ્યાસક્રમો ચાલુ કરવા માં આવ્યા . આ સેન્ટર માં એસ.એસ.સી. પાસ વિધાર્થીઓ ને વ્યાવસાયિક શિક્ષણ આપવા માં આવે છે .

સુવિધાઓ

સંસ્થામાં બધી સુવિધાઓ ધરાવતી ઈલેક્ટ્રીકલ, વાયરીંગ, ઇલેક્ટ્રોનિકસ વિગેરે લેબોરેટરીઓ આવેલી છે. વિશાળ ડ્રોઈંગ હોલ તેમજ થીયરી માટે ના ખંડો આવેલા છે . ૨૫ કોમ્પ્યુટર ની સુવિધા ધરાવતી કોમ્પ્યુટર લેબોરેટરી છે . વિધાર્થીઓને પ્રેક્ટીકલ તાલીમ આપવા ઘણી બધી મશીનરી ધરાવતું મોટું વર્કશોપ ઉપલબ્ધ છે .

ભવિષ્યની કારકિદી

ઉપર જણાવેલ ૧ થી ૪ અભ્યાસક્રમો પુરા કાર્ય બાદ જો વિધાર્થીઓને એન્જીનીયરીંગ લાઈન માં આગળ અભ્યાસ કરવો હોય તો જે તે સંલગ્ન લાઈન ના ડિપ્લોમાં અભ્યાસ કરવા ની તક સરકારશ્રી ના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર મળે છે . આ ઉપરાંત શિક્ષણ ની ૧૦+૨ પધ્ધતિ મુજબ આ વિધાર્થીઓ ને ધો.૧૨ સમકક્ષ પ્રમાણપત્ર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્રારા પ્રાપ્ત થાય છે . ઈલેક્ટ્રીકલ લાઈનમાં અભ્યાસ કરનાર વિધાર્થીઓને લાઈસન્સનીગ બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરમ દ્રારા સેકન્ડ કલાસ વાયરમેન નું લાયસન્સ આપવા માં આવે છે .

સંસ્થા માં ઉપરોક્ત અભ્યાસક્રમો પુરા કર્યા બાદ જે વિધાર્થીઓ ને કંપની તરફ થી રોજગારની તક માટે માંગ આવતી હોય છે અને સંસ્થામાંથી સીધું જોબ પ્લેસમેન્ટ કંપની માં કરવા માં આવે છે . વૈશ્વિકરણ ના યુગ માં વિધાર્થીઓને તેમના પસંદ કરેલાં ક્ષેત્ર માં નોકરી ની તકો ઉપલબ્ધ થાય છે .

Subscribe for a Newsletter