સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી

સંપર્ક વિગતો:

કાર્યાલય:
રંગભવન, ચી. ન. વિદ્યાવિહાર, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૬
ફોન:૨૬૪૪૩૦૩૧
સમય: સવારે ૧૧:૦૦ થી ૬:૩૦
Email: cnsportsacademy@gmail.com
Website: http://cnvidyavihar.edu.in/en/our-institutions-2/special-institutes/sports-academy/
Facebook page: http://www.facebook.com/CNSportsAcademy

Subscribe for a Newsletter