સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી

રમતો ઓફર :

1.	એથ્લેટિક્સ
2.	બેડમિંટન
3.	બાસ્કેટ બોલ
4.	ચેસ
5.	ક્રિકેટ
6.	ફૂટબોલ
7.	જીમનાસ્ટિક્સ
8.	હેન્ડબોલ
9.	કબડ્ડી
10.	હોકિ
11.	મlલ્લખંબ
12.	માર્શલ આર્ટસ
13.	વોલીબોલ
14.	ટેબલ-ટેનિસ

આ બધી જ રમતો સોમવારથી શુક્રવારમાં રમાય છે. માત્ર ક્રિકેટ અને ટેબલ-ટેનીસમાં શનિ-રવિની બેચો હોય છે. સ્પોર્ટસ એકેડમીમાં 4 વર્ષ અને તેથી ઉપરની ઉંમરના બાળકો જોડાઈ શકે છે. રજીસ્ટે્શન ફોર્મ કાર્યાલયમાં ઉપલબ્ધ છે.

Subscribe for a Newsletter