કલા મહાવિદ્યાલય

૧. અમિત અંબાલાલ (નિયામક)
૨. ડૉ. સુરેશ શેઠ(સભ્ય)
૩. રતન પરિમુ(સભ્ય)
૪. ડૉ. કિરીટભાઈ જોશી નિયામક, શેઠ સી.એન.વિદ્યાવિહાર
૫. ડો. રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજા શૈક્ષણિક
૬. રતિલાલ કંસોદારીયા (સભ્ય સચિવ)

Subscribe for a Newsletter