અંગ્રેજી કેંદ્ર

વિશિષ્ટ પ્રવૃત્ત્તિઓ :

થીયેટર વકૅશોપ અને કેમ્બ્રિજ તાલીમ

કેન્દ્ર સ્થાપના કાળની દસ દિવસના થીયેટર વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવે છે. મુંબઈ સ્થિત અસ્તિત્વ સંસ્થાના નિયામક કેમ્પસ ઉપર રહીને બાળકોને તાલીમ આપે છે. અને અંતે શિક્ષકો અને વાલીઓ સમક્ષ બાળકો સમક્ષ બાળકો વિશ્વાસપૂર્વક અંગ્રેજીમાં સંવાદો બોલીને પોતાના કૌશલ્યો શીખવાડવામાં આવે છે. વાલીઓ માટે વિશિષ્ટ અભ્યાસક્રમો નું આયોજન કરી તાલીમ આપવામાં આવે છે. કેમ્બીજ યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજીત વિવિધ રાજ્ય પરીક્ષાઓ માટે વિદ્યાર્થીઓને ધનિષ્ટ તાલીમ આપવામાં અવે છે. અંતરરાષ્ટ્રિય કક્ષાની આ પરીક્ષાઓ માટે વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર કરીને અંગ્રેજી ભાષા ઉપરના પ્રભુત્વની સાબિતિ પૂરી પડે છે. દર વર્ષે લગભગ 370 વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષાઓમાં ભાગ લે છે.

શિક્ષકો માટે તાલીમ કાયૅક્રમ તથા ELT વકૅશોપ

સી.એન.અંગ્રેજી કેન્દ્ભ નો સ્થાપનાનાં વષૅ 1999 થી એક જ ઘ્યેય રહયો છે. અંગ્રેજી ભાષાનાં શિક્ષણની ગુણવતા માં સુધારો કરવો. શિક્ષણ જગતમાં નવા વિચારોનાં પસારની અગત્યતા ને સમજી સી.એન.અંગ્રેજી કેન્દ્ભ બ્રિટિશ કાઉન્સિલ અને કેમ્બ્રિજ યુનિવસિટી પ્રેસ ના સહયોગ થી ધણાં અલગ – અલગ પરિસંવાદો નું આયોજન પણ કરે છે. તે શહેરની તથા શહેરની આસપાસની બીજી ધણી શાળાઓમાં મદદ આપી આવા ધણાં પરિસંવાદો નું આયોજન પણ કરે છે.
આ સાથોસાથ, શિક્ષકોની ભણાવવાની કુશળતામાં વૃધ્ધિ કરવા તથા તેઓને ભાષાના શિક્ષણમાં વિવિધ માગૅનો પરિચય કરાવવા કેન્દ્ભ અલગ-અલગ એક દિવસીય અથવા બે- દિવસની વકૅશોપનું આયોજન કરે છે.

શિક્ષણ માટે જરૂરી સામગ્રીનું નિમાણ

શિક્ષણને વધુ રસપ્રદ અને અસરકારક બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી જેવી કે દ્ર્શ્ય – શ્રાવ્ય પ્રકારની
સામગી , ચિત્રો આધારિત પ્રવૃતિઓ, રસપ્રદ વકૅશીટ , ચાટૅ વગેરે કેન્દ્ભના શિક્ષકો દ્વારા જ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

Subscribe for a Newsletter