અંગ્રેજી કેંદ્ર

ટીમ

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”
Benjamin Franklin

02

Team Members

ગીતા જોષી  (નિયામક)
એમ.એ.(ઈંગ્લીશ લીટરેચર), ટીસોલ
પ્રફુલ્લા જાની (ટીચર)
બી.એ.,ટીસોલ
સુપનાઁ સુર (ટીચર)
બી.કોમ.
રોશન રાવ (ટીચર)
એમ.એ., બી.એડ .
અંકિતા શાહ (ટીચર)
એમ .કોમ., પી.જી.ડી.એફ.એમ.
 કિંજલ મિસ્ત્રી (સંયોજક)
બી.કોમ. ડિપ્લોમા ઇન સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામીંગ
રિયા શાહ (ટીચર)
બી.ઇ.,(આઇ.ટી.)
કણૅવી શાહ(ટીચર)
એમ .એ.
પાયલ કોટક (ટીચર)
એમ.કોમ.
સરોજબેન (સેવક)
મહેશભાઇ રાઠોડ (સેવક)

Subscribe for a Newsletter