અંગ્રેજી કેંદ્ર

ટીમ

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”
Benjamin Franklin

02

Team Members

ગીતા જોષી  (નિયામક)
એમ.એ.(ઈંગ્લીશ લીટેચર), ટીસોલ
પ્રફુલ્લા જાની (ટીચર)
બી.એ.,ટીસોલ
સુરભી વસાવડા (ટીચર)
બી.કોમ.,પી.જી.ડી.એસ.એમ.,ટીસોલ
મીનલ વાયડા(ટીચર)
એમ.બી.એ (ફાઇનાન્સ)
ડીપ્લોમા માનવ સંસાધન
સુપનાઁ સુર (ટીચર)
બી.કોમ.
 કિંજલ મિસ્ત્રી (સંયોજક)
બી.કોમ. ડિપ્લોમા ઇન સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામીંગ
અરવા મસ્વી (ટીચર)
એમ.એ.(ઈંગ્લીશ લીટરેચર),ટીસોલ
રીયા ઝાલા
બી.કોમ., પી.જી.ડી.આઇ.એફ.એ.
જાયીની શાહ
બી.એ.,બી.એડ.
મહેશભાઇ રાઠોડ (સેવક)
જયોતિબેન વાધેલા (સેવક)

Subscribe for a Newsletter