અંગ્રેજી કેંદ્ર

ટીમ

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”
Benjamin Franklin

02

Team Members

ગીતા જોષી  (નિયામક)
એમ.એ.(ઈંગ્લીશ લીટેચર), ટીસોલ
પ્રફુલ્લા જાની (ટીચર)
બી.એ.,ટીસોલ
સુરભી વસાવડા (ટીચર)
બી.કોમ.,પી.જી.ડી.એસ.એમ.,ટીસોલ
રોશન રાવ (ટીચર)
એમ.એ., બી.એડ .
સુપનાઁ સુર (ટીચર)
બી.કોમ.
 કિંજલ મિસ્ત્રી (સંયોજક)
બી.કોમ. ડિપ્લોમા ઇન સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામીંગ
અરવા મસ્વી (ટીચર)
એમ.એ.(ઈંગ્લીશ લીટરેચર),ટીસોલ
અંકિતા શાહ(ટીચર)
એમ .કોમ., પી.જી.ડી.એફ.એમ.
સરોજબેન (સેવક) મહેશભાઇ રાઠોડ (સેવક)

Subscribe for a Newsletter