અંગ્રેજી કેંદ્ર

પરિચય :

વિધાવિહારની સંસ્થાઓના વિદ્યાર્થીઓને અંગ્રેજી ભાષાનાં કૌશલ્યો થી સજ્જ કરવા માટે વર્ષ ૧૯૯૯માં શેઠ ચી.ન. અંગ્રેજી કેંદ્રની  સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અંગત જીવનમાં અને વ્યવહારોમાં અંગ્રેજી ભાષાનો સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકે તે ઉદ્દેશી અંગ્રેજી કેંદ્રની સ્થાપના થઈ. આ કેન્દ્રની ઉદ્દઘાટન વિધ પ્રખર શિક્ષિણવિદ્દ અને યશપાલ કમિટિના અધ્યક્ષ ડૉ યશપાલજીના હસ્તે કરવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધી માં લગભગ ૧૨૦૦ બાળકોને અંગ્રેજી ભાષાની તાલીમ આ કેંદ્રમાં આપવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી આ કેંદ્રમાં વિધાવિહારનાં બાળકો, શિક્ષકો અને વાલીઓને જ પ્રવેશ આપવામાં આવતો હતો ,પરંતુ જુન ૨૦૧૩થી અંગ્રેજી કેંદ્ર સમાજના બીજા વર્ગો માટે પણ ખુલ્લું મુકવામાં આવેલ છે.

કેન્દ્રના મુખ્ય ઉદ્દેશો :

વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ પ્રવૃત્ત્તિઓ અને અભિગમો દ્વારા વિદ્યાર્થીને કેન્દ્રમાં રાખીને અંગ્રેજી ભાષાના કૌશલ્યોનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. આની સાથે બાળકોને સામાજીક,બૌધિક,ભાવાત્મક અને નૈતિક મૂલ્યો પણ ભાષાના માધ્યમ દ્વારા આરોપણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. કેન્દ્રમાં આવતા બાળકોને વાંચન પ્રવૃત્ત્તિ વિકસાવવા માં મદદ કરવામાં આવે છે. પ્રવૃત્ત્તિલક્ષી શિક્ષણ પધ્ધતિ નો ઉપયોગ અને સાથે સાથે ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી વિદ્યાર્થીઓ ને સમૃધ્ધિ કરવામાં આવે છે.

 અંગ્રેજી કેન્દ્ર ની વિશેષતાઓ :

• આવશ્યકતા અનુસાર અભ્યાસક્રમ
• પ્રવૃત્તિમય શિક્ષણ
• બાળક કેન્દ્રી વર્ગ વ્યવહાર
• આદર્શ શિક્ષક વિદ્યાર્થી ગુણોત્તર
• અંગ્રેજી માધ્યમ દ્વારા અંગ્રેજી ભાષાનું શિક્ષણ
• ભાષાના મહત્તમ ઉપયોગ પર વિશેષ ભારણ
• ભાષા શિક્ષણ માટે ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ
• ઓછામાં ઓછુ ગૃહ કાર્ય અને સતત મૂલ્યાંકન

વિશિષ્ટ પ્રવૃત્ત્તિઓ :

થીયેટર વકૅશોપ અને કેમ્બ્રિજ તાલીમ

કેન્દ્ર સ્થાપના કાળની દસ દિવસના થીયેટર વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવે છે. મુંબઈ સ્થિત અસ્તિત્વ સંસ્થાના નિયામક કેમ્પસ ઉપર રહીને બાળકોને તાલીમ આપે છે. અને અંતે શિક્ષકો અને વાલીઓ સમક્ષ બાળકો સમક્ષ બાળકો વિશ્વાસપૂર્વક અંગ્રેજીમાં સંવાદો બોલીને પોતાના કૌશલ્યો શીખવાડવામાં આવે છે. વાલીઓ માટે વિશિષ્ટ અભ્યાસક્રમો નું આયોજન કરી તાલીમ આપવામાં આવે છે. કેમ્બીજ યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજીત વિવિધ રાજ્ય પરીક્ષાઓ માટે વિદ્યાર્થીઓને ધનિષ્ટ તાલીમ આપવામાં અવે છે. અંતરરાષ્ટ્રિય કક્ષાની આ પરીક્ષાઓ માટે વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર કરીને અંગ્રેજી ભાષા ઉપરના પ્રભુત્વની સાબિતિ પૂરી પડે છે. દર વર્ષે લગભગ 370 વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષાઓમાં ભાગ લે છે.

શિક્ષકો માટે તાલીમ કાયૅક્રમ તથા ELT વકૅશોપ

સી.એન.અંગ્રેજી કેન્દ્ભ નો સ્થાપનાનાં વષૅ 1999 થી એક જ ઘ્યેય રહયો છે. અંગ્રેજી ભાષાનાં શિક્ષણની ગુણવતા માં સુધારો કરવો. શિક્ષણ જગતમાં નવા વિચારોનાં પસારની અગત્યતા ને સમજી સી.એન.અંગ્રેજી કેન્દ્ભ બ્રિટિશ કાઉન્સિલ અને કેમ્બ્રિજ યુનિવસિટી પ્રેસ ના સહયોગ થી ધણાં અલગ – અલગ પરિસંવાદો નું આયોજન પણ કરે છે. તે શહેરની તથા શહેરની આસપાસની બીજી ધણી શાળાઓમાં મદદ આપી આવા ધણાં પરિસંવાદો નું આયોજન પણ કરે છે.
આ સાથોસાથ, શિક્ષકોની ભણાવવાની કુશળતામાં વૃધ્ધિ કરવા તથા તેઓને ભાષાના શિક્ષણમાં વિવિધ માગૅનો પરિચય કરાવવા કેન્દ્ભ અલગ-અલગ એક દિવસીય અથવા બે- દિવસની વકૅશોપનું આયોજન કરે છે.

શિક્ષણ માટે જરૂરી સામગ્રીનું નિમાણ

શિક્ષણને વધુ રસપ્રદ અને અસરકારક બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી જેવી કે દ્ર્શ્ય – શ્રાવ્ય પ્રકારની
સામગી , ચિત્રો આધારિત પ્રવૃતિઓ, રસપ્રદ વકૅશીટ , ચાટૅ વગેરે કેન્દ્ભના શિક્ષકો દ્વારા જ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

Subscribe for a Newsletter