શિશુવિહાર

આચાર્યનો સંદેશ

બાળક માટે ઘર એ સૌથી મોટી અને પહેલી શાળા છે. વાલીઓ એમ માને છે કે બાળક શાળાએ જઇને સારી ભાષા શીખે, સારું શિક્ષણ અને સારી ટેવો પ્રાપ્ત કરે. પરંતુ ઘરનું વાતવરણ જ કલુષિત હોય અને ઘરના સભ્યો આ બાબતે સભાન ન હોય તો કોઇ પણ શાળા ઘરના વાતવરણમાંથી શીખેલી બાબતોને સંદંતર ભૂસી શકતી નથી.
જાગૃતિબેન વ્યાસ આચાર્ય

ટીમ

shishuvihar 1

જાગૃતિબેન વ્યાસ(આચાર્ય) 
એમ.એ.બી.એડ.,પ્રી.પીટીસી
દિપીકાબેન સુથાર (મદદનીશ શિક્ષિકા)
પ્રિ-પીટીસી
અંકિતાબેન પંડિત (મદદનીશ શિક્ષિકા)
પ્રિ.પીટીસી.
સંગીતાબેન મોરે(મદદનીશ શિક્ષિકા)
પ્રિ.પીટીસી.
હિમાલીબેન શાહ (મદદનીશ શિક્ષિકા)
બી.એસસી.,બી.એડ.
પ્રજ્ઞાબેન જોશી (મદદનીશ શિક્ષિકા)
પ્રિ.પીટીસી.
શ્વેતાબેન ગાંધી(મદદનીશ શિક્ષિકા)
બી.કોમ.
બીનાબેન ઠકકર(મદદનીશ શિક્ષિકા)
પ્રિ.પીટીસી
મીતાબેન મુંજપરા(મદદનીશ શિક્ષિકા)
પ્રિ.પીટીસી.
હંસાબેન વાઘેલા
તેડાગર બેન
રીટાબેન હળપતિ
તેડાગરબેન
ચંદ્રિકાબેન સોલંકી
તેડાગરબેન
શિલ્પાબેન ભોપી
તેડાગરબેન

Subscribe for a Newsletter