શિશુવિહાર

સંસ્થા પરિચય

IMG_0405_1_smallસન ૧૯૬૨માં જૂન માસથી બાલ વિદ્યાલમાં પૂર્વ પ્રાથમિકના બે વર્ગ શરૂ થયા જે માત્ર સિનીયર કે.જી ના હતા તેને બાળ વર્ગ તેવું નામ આપવામાં આવ્યુ. ૧૯૭૨-૭૩થી તેમાં સંખ્યા વધતા ત્રણ કરવામાં આવ્યા. જૂન-૧૯૯૧થી જુનિયર અને સિનીયર કે.જી. ના ત્રણ-ત્રણ વર્ગો ચંદન બંગલામાં શરૂ થયા જેને શિશુવિહાર નામ આપવામાં આવ્યુ આમ શિશુ વિહારનો અલગ વિભાગ શરૂ થયો, હાલ તેમાં જુનિયર અને સિનિયર કે.જી. ના ચાર-ચાર વર્ગ ચાલે છે.

આચાર્ય સંદેશ અને શિક્ષણ-પરિક્ષણની પ્રક્રિયા

શિશુવિહાર મારી દષ્ટિએ… શિશુવિહાર એટલે મુકત રીતે સાધનો દ્વારા પ્રવૃતિલક્ષી શિક્ષણ આપતી સંસ્થા શિશુવિહારમાં બાળકોને ઉલ્લાસમય વાતાવરણમાં જ્ઞાન સાથે ગમ્મત અને ભાર વગરના ભણતરના ઉદે્શ સાથે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. શિશુ અવસ્થાને અનુરૂપ બાળકોની મનોવૈજ્ઞાનિક સમજ કેળવાય તે માટે મોન્ટેસરી પધ્ધતિનો અમલ કરવામાં આવે છે. લેખન, વાંચન તથા આંક પલાખાના બોજમાંથી બાળકોને મુકિત છે તેના બદલે બાળવાર્તા, બાળગીતો, રમત-ગમત અભિનય, ચિત્રો અને રમકડાં દ્વારા શિક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન છે.
સંસ્થામાં પ્રવેશ માટે વાલીઓના ઇન્ટરવ્યુ કે ડોનેશન જેવી પ્રથા અસ્તિત્વમાં નથી.

Subscribe for a Newsletter