કિશોર વિધાલય

આચાર્યનો સંદેશ

kishor  vidyalaya_principal“આપણે શિક્ષક નહીં પણ નિર્દોષ, સ્વતંત્રતાના માર્ગે બહુપરિમાણિય વિચારક સિદ્ધ બનાવનાર, આચરણથી જ વિદ્યાર્થીઓને શીખવનાર, સમજણ-ડહાપણ અને પ્રેમનું ઝરણું વહાવનાર વિશ્વાસુ અને સાદગીપર્ણ શિષ્યોની અપેક્ષા રાખનાર એવા ગુરૂ બનવાનું છે કે જેમ સંતાન માટે જે સ્થાન માતાનું હોય, તેમ શિશ્ય માટે તે સ્થાન આપણું હોય.”

ચંન્દ્રભુષણભાઇ આર.પાસી
શિક્ષકગણ :

team-photo

ચંન્દ્રભુષણભાઇ આર. પાસી (આચાર્ય)
એમ.કોમ, બી.એડ.
દિપીશકુમાર ડગલી( મદ. શિક્ષક)
બી.એસ.સી., બી.એડ.
પ્રતિમાબેન શાહ (મદ. શિક્ષક)
બી.કોમ, બી.એડ
પ્રીતિબેન પંડયા(મદ. શિક્ષક)
બી.એ, બી.એડ, ટી.ટી.એન.સી
ભાવનાબેન સોની(મદ. શિક્ષક)
બી.કોમ, ટી.ટી.એન.સી
જાસ્મીન વકીલ(મદ. શિક્ષક)
એમ.એસસી, બી.એડ
મયુર પટેલ (મદ. શિક્ષક)
બી.કોમ, એમ.પી.એડ
સાયરા શેખ(મદ. શિક્ષક)
બી.કોમ, બી.એડ,પી.ટી.સી,
જાગૃતિ રાવત(મદ. શિક્ષક)
એમ.એ, બી.એડ.
રેણુકાબેન ચૌધરી(મદ. શિક્ષક)
એમ.એ, બી.એડ.
ઋતુલભાઇ પંચોલી (મદ. શિક્ષક)
એટીડી, ડિપ્લોમા પેઈન્ટીંગ
મમતાબેન ભગત (વિદ્યાસહાયક)
એમ.એ., એમ. એડ.
પુજાબેન મહેતા (વિદ્યાસહાયક)
એમ. એસસી., એમ. એડ.
મિતલબેન સોલંકી (વિદ્યાસહાયક)
બી.એસ.સી., બી. એડ.
રીમાબેન ચોકસી (વિદ્યાસહાયક)
એમ.એ, બી.એડ
નિમિષાબેન ત્રિપાઠી(વિદ્યાસહાયક)
એમ.એ, બી.એડ
વિનય સોલંકી (હિસાબનીશ)
એમ.એ
રાજકરણભાઇ ક્ષત્રિય (સેવક)
પંકજભાઇ ડાકે (સેવક)Subscribe for a Newsletter