કિશોર વિધાલય

સંસ્થા પરિચય:

તા. 0૮/૦૬/૧૯૨૬ના રોજ શરૂ થયેલ કિશોરવિધાલયને અત્યારે ૨ માળનું સ્વતંત્ર મકાન છે. અહીં ધોરણ ૬ થી ૮ સુધીનું શિક્ષણ અપાય છે. દરેક ધોરણના ૫ વર્ગો છે. વર્ગદીઠ લગભગ ૪૫ થી ૫૦ની સંખ્યામાં પ્રવેશ અપાય છે.
વિધાર્થીઓને ચિત્ર,સંગીત,સીવણ,સુથારીકામ,રમત-ગમત વગેરેની તાલીમ આપવા માટે વિશિષ્ટ વર્ગો લેવામાં આવે છે. વિધાર્થીઓમાં પર્યાવરણ અંગે જાગૃતિ કેળવાય તે ઉદ્દેશથી નેચરક્લબ અને ઇકોક્લબ,કલા વિકસાવવાના હેતુથી ટાગોર ક્લબ, ઈતિહાસ માટે સમાજવિધા મંડળ, સંશોધન માટે ગણિત, વિજ્ઞાન મંડળ, ભાષા તેમજ સાહિત્ય માટે સાહિત્ય સભાના માધ્યમથી વિધાર્થીઓમાં વિવિધ વિષયો પ્રત્યે જ્ઞાન, ઊંડી સમજ તેમજ રસ વધે તેવી વિવિધ પ્રવૃતિઓ કરાવવામાં આવે છે.તેમ જ વિવિધ સમયે જે તે ક્ષેત્રના નિષ્ણાતોના પ્રોત્સાહક વક્તવ્ય ગોઠવવામાં આવે છે. સંસ્થા દ્વારા શિક્ષણની સાથે અન્ય પ્રવૃતિઓને સ્થાન આપી વિધાર્થીઓનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે.
ન્યુઝ પેપર્સ, સામયિકો સહીત શાળામાં ૫૦૦૦ કરતાં વધુ સંદર્ભ પુસ્તકો ધરાવતી લાયબ્રેરી પણ છે. જેના ઉપયોગથી શિક્ષકો તેમ જ વિધાર્થીઓ પોતાના જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ કરે છે. સામાન્ય રીતે દર માસે જુદી જુદી સ્પર્ધાઓ યોજી બાળકોની વિવિધ ક્ષેત્રે મૌલિકતા ઉજાગર થઇ શકે એવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે.
શાળાના બાળકોને સમૂહજીવન અને છાત્ર જીવનનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મળે સારી ટેવો, શિસ્ત, આત્મવિશ્વાસ તેમજ ઉમદા ગુણો કેળવાય એવા ઉદ્દેશથી વેકેશનમાં ૧૦ દિવસની નિવાસી શિબિરનું આયોજન વિધાવિહારમાં જ કરવામાં આવે છે. જેમાં દૈનિક કાર્યક્રમોમાં રોજ સમૂહપ્રાર્થના, સમૂહસફાઈ, સમૂહભોજન ઉપરાંત યોગ,વ્યાયામ, કરાટે, રમત-ગમત, સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ, સંગીત, નાટ્ય, લોકનૃત્ય, ઈત્તર વાંચન જેવી વિવિધ પ્રવૃતિઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જેનાથી વિધાર્થીઓના વ્યક્તિત્વ-વિકાસ સાથે સર્વાંગી વિકાસ થાય છે.

વિવિધ પ્રવૃતિઓ

2013-10-12 09.40.13સવારની પ્રાર્થના મદિરની સુંદર પ્રાર્થના સમગ્ર દિવસ માટેનો માહોલ બનાવે છે. દરેક વર્ગમાં કોઇ એક સાંસ્કૃતિક નિદર્શનની તૈેયારી માટે એક સપ્તાહનો સમય આપવામાં આવે છે. સંગીત, કળા, નૃત્ય, નાટય, વકૃત્તત્વ જેવી પ્ર્ર્ર્ર્ર્વૃત્તિઓ પર ખાસ ભાર મૂકી વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપી તૈયાર કરવામાં આવે છે. સમયાંતરે તેમની કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મકતાને અવકાશ મળે તે માટે શાળામાં શાળા છૂટયા પછી ચાલતી રામાનુજ ગણિત કલબ-વિક્ર્ર્ર્ર્મ વિજ્ઞાન મંડળ-ટાગોર ઇંગ્લીશ કલબ અને અમર્ત્થસેન સા. વિ કલબ દ્વારા નકકી કરેલા સ્થાનો પર લઇ જવામાં આવે છે. જયાં વ્યકિગત અને સમૂહમાં ચોકકસ પ્ર્રવૃતિઓ દ્વારા પોતાના કૌશલ્યને નિખારે છે.

Subscribe for a Newsletter