બાલ વિધાલય

આચાર્યનો સંદેશ

balvidyalaya_principalભવિષ્યને ઉજજવળ બનાવવા આજને ઉજજવળ બનાવો.

-નિમિષાબેન ભટ્ટકર્મચારીગણ

20170818_112500-1

ભટ્ટ નિમિષાબેન દિલીપકુમાર(આચાર્ય) પીટીસી બી.કોમ. સકડે ગીતાબેન હરીશકુમાર(શિક્ષક) પીટીસી
જોષી અરંવિદભાઇ શંકરભાઇ(શિક્ષક) બી.એ.જી.બી.ટી.સી. જોષી જયશ્રીબેન ગીરજાશંકર (શિક્ષક) પીટીસી
વાધેલા સુખદેવસિંહ રણજીતસિંહ (શિક્ષક) એમએ. એમપીએડ પડિયા પારમીતા પ્રતિકકુમાર (શિક્ષક) બીએ.,બીએડ
યાદવ વિજયકુમાર કનૈયાલાલ (શિક્ષક) એસએસસી,એટીડી,ડીપ્લોમા.પેઇન્ટીંગ ગાંધી મીનાબેન અમૃતલાલ (શિક્ષક) પીટીસી
પાઠક અમીબેન જયેન્દ્રપ્રસાદ(શિક્ષક)પીટીસી એમએ. જાની મનીષા શાંતિલાલ (શિક્ષક) પીટીસી એમએ.
દેસાઇ શિલ્પાબેન નાનાલાલ (શિક્ષક) પીટીસી પંડયા વીણા વિનોદભાઇ (શિક્ષક) ડી.એડ.
શાહ રૂજુલભાઇ કશ્યપકુમાર (શિક્ષક) બીકોમ. એલ.એલ.બી. બી.મ્યુઝીક પ્રજાપતિ કેવલભાઇ ભવાનભાઇ (શિક્ષક) પીટીસી
જોષી નેહાબેન નટવરલાલ (શિક્ષક) પીટીસી રોશન રાવ (શિક્ષક) એમએ.બીએડ.
મનીષા આર.પટેલ (શિક્ષક) પીટીસી,એમએ(ઇંગ્લીશ) ઝરણા એસ.પુરાણી(શિક્ષક) એચએસસી. પીટીસી
માનડલીયા અલ્પાબેન ઉમેશભાઇ (શિક્ષક) બીએ બજાનીયા મનીષભાઇ (શિક્ષક) એટીડી,એમએ(હિંદી)

Subscribe for a Newsletter