બાલ વિધાલય

 

સંસ્થા પરિચય

IMG_0243_1
• ગાંધીવાદી વિચારધારાને અનુસરીને કેળવણી અપાય તેવા હેતુસર ઈ.સ.
૧૯૪૧ માં બાલવિદ્યાલયની સ્થાપના કરવામાં આવી.
• બાળકના સર્વાંગી વિકાસ માટે પ્રાથમિક શિક્ષણ પોતાની માતૃભાષામાં જ મેળવે
તેવા ઉદેશ્ય થી ગુજરાતી માધ્યમ સહશિક્ષણ શાળા શરૂ કરવામાં આવી. અહીં
ધો. ૧ થી ૫ ના વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ લઇ રહ્યા છે. જેમાં દરેક શ્રેણીના ત્રણ વર્ગો
છે. શાળા તરફથી દરેક વિદ્યાર્થીને સમાન તક પૂરી પાડવામાં આવે છે.
• ગણિત, પર્યાવરણ તેમ જ ભાષાઓની વિભાવનાઓ સાથે બાળકનું ઘડતર
કરવા શારીરિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક કૌશલ્યોની સમજ કેળવી બાળકનો
સર્વાંગી વિકાસ કરવામાં આવે છે.

શિક્ષણ-પરિક્ષણ પધ્‍ધતિ

DSC_6022
• શાળામાં ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા માન્ય
અભ્યાસક્રમ ભણાવવામાં આવે છે.
• બાલવિદ્યાલયની શૈક્ષણિક વિચારધારામાં પરંપરાગત અને અર્વાચીન મૂલ્યોનું
સાયુજ્ય જોવા મળે છે. મૂલ્યો સંક્રાંત કરવા બોધપ્રદ વાર્તાઓ શિક્ષકો દ્વારા કહેવામાં આવે છે.
• ગુજરાતી માધ્યમની શાળા હોવા છતાં અંગ્રેજી ભાષાને સઘન કરવા ખાસ
વર્ગોનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
• ધો. ૩ થી ૫ ના બાળકોને કમ્પ્યુટર શીખવવાની સગવડ પૂરી પાડવામાં આવે છે.
• શાળાનો મુખ્ય હેતુ બાળકોના ચારિત્ર્ય ઘડતરથી તેનો સર્વાંગી વ્યક્તિત્વ વિકાસ કરી સારા માનવી બનાવવાનો છે.
• સરકારશ્રીના નિયમ મુજબ R. T. E. વિદ્યાર્થીઓનો દરેક ધોરણમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે.
• શિક્ષકો વાલીઓને સમયાંતરે મળીને બાળકની પ્રગતિનો અહેવાલ આપી જરૂરી સૂચનો કરે છે.
• બાળકના સ્વાસ્થ્ય અને સ્વચ્છતાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે.

Subscribe for a Newsletter