તાલીમી વિદ્યાલય

1. મનસુખભાઇ સલ્લા (નિયામક)
૨. રતિલાલભાઇ બોરીસાગર(સભ્ય)
૩. ચંદ્રકાંત વ્યાસ(સભ્ય)
4. ડૉ. કિરીટ જોશી (નિયામક, શેઠ સી.એન.વિદ્યાવિહાર)
5. ડૉ. રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજા
6. ડૉ. ભગવાનભાઈ પટેલ(સભ્ય સચિવ)
7. નવીનભાઈ ભીમસેન(સભ્ય સચિવ)

Subscribe for a Newsletter