ટીમ

કોલેજ ઓફ એજયુકેશન

આચાર્યશ્રીનો સંદેશ

“કોઇ પણ શિક્ષણ મહાવિદ્યાલયનો ઉદ્દેશ સમાજને સિદ્વહસ્ત અને ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષક પૂરા પાડવાનો હોય છે. ચી.ન. વિદ્યાવિહારની આ સંસ્થા શિક્ષણના ઉચ્ચ આદર્શોને ગાંધીજીના સિદ્વાંતોને અનુરૂપ મુર્ત કરવાનો સંનિષ્ઠ પ્રયાસ કરી રહી છે”
ડો. હરેશકુમાર બી. વાઢેલ – આચાર્ય,

કર્મચારીઓની માહિતી

b.ed 2

ડો. હરેશકુમાર બી. વાઢેલ (આચાર્ય)
એમ. કોમ.,એમ.એડ,પીએચ.ડી.
નવિનચંદ્ર ભીમસેન( અધ્યાપક- ગુજરાતી)
એમ.એ.,એમ.એડ,એમ.ફિલ , સી.સી.સી.
ડો.સેજલ ત્રિવેદી(અધ્યાપક – ગણિત/ વિજ્ઞાન પદ્ધતિ)
એમ.એસ.સી., એમ.એડ, એમ.ફિલ, પીએચ.ડી., જી.સેટ., સી.સી.સી., સી.સી.સી.+
ડો.કમલેશ તરલ (અધ્યાપક – સમાજિક વિજ્ઞાન પદ્ધતિ)
એમ.એ., એમ.એડ., પીએચ.ડી., જી.સેટ., સી.સી.સી., સી.સી.સી. +
ડો. હિમાંશુ પી. સવંત (અધ્યાપક – મનો વિજ્ઞાન પદ્ધતિ)
એમ.એ., એમ.એડ., એમ.ફીલ, પીએચ.ડી., જી.સેટ, સી.સી.સી., સી.સી.સી. +, પીએચ.ડી.
(મનો વિજ્ઞાન)
ડો મુકેશ સુથાર (અધ્યાપક -એકાઉન્ટ / કોમર્સ પદ્ધતિ)
એમ.કોમ., એમ.એડ., એમ.ફિલ, પીએચ.ડી., જી.સેટ., સી.સી.સી., સી.સી.સી.+
નિકિતાબેન ભાવસાર (ઉદ્યોગ શિક્ષક)
પી.ડી.સી.એ.એ.ડી.સી.એ., ડોએક “એ”લેવલ
અજીતસિંહ બિહોલા (અધ્યાપક – હિન્દી પદ્ધતિ )
એમ.એ.એમ.એડ. સી.સી.સી
ડો.રાજેશકુમાર શર્મા(અધ્યાપક / સહાયક – અંગ્રેજી )
એમ.એ., એમ.એડ., પીએચ.ડી.,
ડો. હિતેશકુમાર ડી.ભાણખરીયા (અધ્યાપક – શારીરિક શિક્ષણ પદ્ધતિ )
એમ.પી.એડ., એમ.ફિલ, પીએચ.ડી.,
ડો.રૂતુલભાઇ પંચોલી (સહાયક પ્રોફેસર આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ)
એ.ટી.ડી.
પુનમસિંહ ચૌધરી (ચોકીદાર)

Subscribe for a Newsletter