કોલેજ ઓફ એજયુકેશન

1. ડો. હરેશકુમાર બી. વાઢેલ (નિયામક)
2.. ડો. કિરીટ જોશી (નિયામક, શેઠ સી.એન.વિદ્યાવિહાર)
3. ડૉ. રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજા
4. ડો. ભગવાનભાઈ પટેલ(સભ્ય સચિવ)
5. મનસુખભાઇ સાલા (સભ્ય સચિવ)
6. રતિલાલભાઇ બોરીસાગર(સભ્ય)
7.ચંદ્રકાંત વ્યાસ(સભ્ય)
8. નવીનભાઈ ભીમસેન(સભ્ય સચિવ)

Subscribe for a Newsletter