શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય

શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય

1. મનસુખભાઇ સાલા (નિયામક)
૨. રતિલાલભાઇ બોરીસાગર(સભ્ય)
૩. ચંદ્રકાંત વ્યાસ(સભ્ય)
4. ડો. કિરીટ જોશી (નિયામક, શેઠ સી.એન.વિદ્યાવિહાર)
5. ડૉ. રાજેન્દ્રસિંહ જાડેજા
6. ડો. ભગવાનભાઈ પટેલ(સભ્ય સચિવ)
7. નવીનભાઈ ભીમસેન(સભ્ય સચિવ)

Subscribe for a Newsletter