શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય

શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય

ઇતિહાસ અને વિહંગાવલોકન

તત્કાલીન મુંબઇ રાજયના શિક્ષણમંત્રી શ્રીમતી ઇંદુમતીબેન શેઠે વર્ષ ૧૯૬૪માં ગાંધીજીના બુનિયાદી તાલીમના ખ્યાલને ધ્યાનમાં રાખીને જી.બી.ટી.સી.(ઘરઅદઉઅતઇસ ભઅસાચ ટરઆનાનગ છદ્વલલઇગઇ)ની સ્થાપના કરી.બદલાતા પ્રવાહોને ધ્યાનમાં લઇને સન ૨૦૧૦માં ણ.છ.ટ.ઈ. ભિહદ્વપઅલ) દ્વારા સંસ્થાને બી.એડ્. કોલેજમાં પરિવર્તન કરવાની સ્વીકૃતી પ્રપ્ત થઇ અને તેનું નામાભિધાન શેઠ ચી.ન. શિક્ષણ મહાવિદ્યાાલય (શહઇતહ છ.ણ. છદ્વલલઇગઇ દ્વફ ઈદઉચઅતાદ્વન) કરવામા આવ્યું ગુજરાત યુનિવર્સિટી સાથે જોડાણ ધરાવતી સંસ્થા પાયાના મૂ૯યોને નજર સમક્ષ રાખી પ્રશિક્ષણાર્થીઓને શિક્ષિત કરે છે.

અભ્યાસક્રમ

બે વર્પના આ અભ્યાસક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષણના જનરલ વિષયોનો અભ્યાસ કરવાનો હોય છે સાથે મેથડ તરીકે ગુજરાતી, હિન્દી, અંગે્રજી, સામાજિક- વિજ્ઞાન, ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષયોનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે.

વિદ્યાર્થી જીવન

સમાજને આજે જોઇએ છે તાલીમબદ્વ, સક્ષમ શિક્ષકો, જે ભાવિ પેઢીનું ઘડતર કરી શકે. ફકત બી.એડ્.ની ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરવાથી ઉત્તમ શિક્ષક બની શકાતુ નથી. આ સંસ્થા ભવિષ્યના શિક્ષકોને અભ્યાસક્રમની સાથે વિવિધ સહ-અભ્યાસ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા તેમના વ્યકિતત્વના વિવિધ પાસાઓ વિકસે તે દિશામાં સતત પ્રવૃત્તિશીલ રહે છે. તેમનામાં આત્મસન્માન તથા આત્મવિÅવાસ જન્મે અને તેઓ મૂ૯યનિષ્ઠ બને તેવો પ્રયત્ન આચાર્ય અને શિક્ષકો સતત કરતા રહ્યા છે.તાલીમ દરમ્યાન સંસ્થામાં ખાદીનો ગણવેશ ફરજિયાત છે.
નેશનલ કાઉન્સીલ ફોર ટીચર એજયુકેશન દ્વારા માન્યતા ધરાવતી આ સંસ્થા ગુજરાત યુનિવર્સિટી સાથે સંલગ્ન છે.સ્નાતક થયેલા વિદ્યાર્થીઓને કોલેજમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. દર વર્ષે ૫૦ વિદ્યાર્થી ભાઇ-બહેનોને પ્રવેશ અપાય છે.ગુજરાત યુનિવર્સિટીની પ્રવેશ પ્રક્રિયા પ્રમાણે કેન્દ્રીય પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવે છે.

પ્રવેશ પ્રક્રિયા

સ્નાતક થયેલા વિદ્યાર્થીઓને કોલેજ પ્રવેશ આપવામાં આવે છે, નેશનલ કાઉન્સીલ ફોર ટીચર એજ્યુકેશન દ્વારા માન્યતા ધરાવતી આ સંસ્થા ગુજરાત યુનિવર્સિટી સાથે સંલન્ન છે. દર વર્ષે ૪૦ વિદ્યાર્થી ભાઈ-બહેનો બંનેને પ્રવેશ અપાય છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીની પ્રવેશ પ્રક્રિયા પ્રમાણે પ્રવેશ થાય છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીની કેન્દ્રીય પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવે છે.

Subscribe for a Newsletter