દિનચર્યા

છાત્રાલય

દિનચર્યા

સવારે ૫-૩૦ થી ૬-૦૦ પ્રાર્થના
૬-૦૦ થી ૬-૩૦ કસરત
૬-૩૦ થી ૭-૩૦ દિવસની તૈયારી
૭-૩૦ થી ૭-૪૫ સવારનો નાસ્તો
૮-૦૦ થી ૧૦-૦૦ ઈતર પ્રવૃત્તિ
૧૦-૦૦ થી ૧૦-૩૦ બપોરનું ભાણું
૧૧-૦૦ થી ૫-૦૦ શાળા
સાંજે ૫-૦૦ થી ૬-૦૦ રમત-ગમત
૬-૦૦ થી ૬-૩૦ જમણ
૬-૩૦ થી ૭-૦૦ પ્રાર્થના
૭-૦૦ થી ૧૦-૦૦ સ્વઅધ્યયન
૧૦-૦૦ થી ૫-૦૦ વિશ્રાંત

Subscribe for a Newsletter