ધબકતું સી. એન. પરિસર

ધબકતું સી. એન. પરિસર

Past News

સમાચારો અને જાહેરાતો

સી.એન. ફાઇન આર્ટસ કોલેજ પ્રવેશ-શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫

June 24, 2014 સી.એન. ફાઇન આર્ટસ કોલેજમાં Diploma in Painting, Diploma in Applied Arts, Diploma in Sculpture and Arts Teachers Diploma Courses માં શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા ચાલુ છે. પ્રવેશ... Read More

ચી. ન. ક્રિકેટ ટીમના કપ્તાને ગણિત વિષયમાં ૧૦૦% સાથે ધોરણ ૧૦ માં મેળવેલ ૯૧% ગુણ

June 16, 2014 ચી. ન. ક્રિકેટ ટીમના કપ્તાને ગણિત વિષયમાં ૧૦૦% સાથે ધોરણ ૧૦ માં મેળવેલ ૯૧% ગુણ જૂન-૨૦૧૪ સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે રમત અને શિક્ષણ સાથે સંભવી શકે... Read More

ચી. ન. વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓએ બોર્ડની પરીક્ષાઓમાં કરેલ સરાહનીય દેખાવ

June 16, 2014 ચી. ન. વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓએ બોર્ડની પરીક્ષાઓમાં કરેલ સરાહનીય દેખાવ જૂન-૨૦૧૪ ચી. ન. વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓનું બોર્ડની પરીક્ષાઓનું પરીણામ સરાહનીય છે. ધોરણ ૧૦નું કુલ પરીણામ ૯૮.૧૮%, ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહનું પરીણામ... Read More

ચી.ન.અંગ્રેજી માધ્યમના વિધાર્થીઓએ મેળવેલ સિધ્ધિઓ

April 10, 2014 વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪માં સંદેશ અખબાર દ્વારા ડીસેમ્બર ૨૦૧૩માં યોજાયેલ સ્ટેટ લેવલ ઇન્ટર સ્કૂલ કવીઝ કોન્ટેસ્ટ જે ગુજરાતના ધોરણ ૮ના તેજસ્વી વિધાર્થીનેે શોધી કાઢવા યોજાઇ હતી. તેમાં યથાર્થ મોદીએ પ્રથમ સ્થાન... Read More

Subscribe for a Newsletter