ભૂતપૂર્વ ટ્રસ્ટી

સંચાલન

 સ્થાપના કાલથી નિમાયેલા ટ્રસ્ટીશ્રીઓ

શ્રી ચીનુભાઈ માધવલાલ૦૩-૦૫-૧૯૦૮ થી ૧૯૧૬ શ્રી મનસુખભાઈ ભગુભાઈ૦૩-૦૫-૧૯૦૮ થી ૧૯૧૨
શ્રી બેચરભાઈ કસ્તુરભાઈ ૦૩-૦૫-૧૯૦૮ થી ૧૯૦૯ શ્રીમતી માણેકબા ચીમનલાલ૦૩-૦૫-૧૯૦૮ થી ૨૩-૧૦-૧૯૫૩
શ્રી અંબાલાલ સારાભાઈ૦૩-૦૫-૧૯૦૮ થી ૧૩-૧૦-૧૯૬૭ શ્રીમતી નિર્મલાબેન બકુભાઈ૦૪-૦૮-૧૯૩૪ થી ૧૧-૦૩-૧૯૮૫
ઈંદુમતીબેન ચીમનલાલ૦૪-૦૮-૧૯૩૪ થી ૩૦-૦૭-૧૯૮૫ શ્રી ગૌતમભાઈ સારાભાઈ૨૪-૧૦-૧૯૫૩ થી ૧૯-૦૧-૧૯૭૨
શ્રી વિક્રમભાઈ સારાભાઈ૨૪-૧૦-૧૯૫૩ થી ૧૯-૦૧-૧૯૭૨ શ્રી હરિકૃષ્ણભાઈ આનંદજીવાલા૨-૧-૧૯૮૫ થી ૨૨-૦૪-૧૯૯૧
શ્રીમતી ગૌરીબેન મહાદેવિયા૨૧-૦૩-૧૯૮૫ થી ૦૭-૧૨-૨૦૦૨ શ્રી યશવંતભાઈ શુક્લ૨૨-૦૪-૧૯૯૧ થી ૨૩-૧૦-૧૯૯૯

Subscribe for a Newsletter