સ્થાપના દિન ભારતીય ટપાલ વિભાગ દ્રારા Special Cover નું વિમોચન