કિશોર વિધાલય

આચાર્યનો સંદેશ

kishor  vidyalaya_principal“આપણે શિક્ષક નહીં પણ નિર્દોષ, સ્વતંત્રતાના માર્ગે બહુપરમાણિય વિચારક શિષ્ય બનાવનાર, આચરણથીજ વિધાર્થીઓને શીખવનાર, સમજણ-ડહાપણ અને પ્રેમનું ઝરણું વહાવનાર વિશ્વાસુ અને સાદગીપૂર્ણ શિષ્યોની અપેક્ષા રાખનાર એવા ગુરુ બનવાનું છે. કે જેમ સંતાન માટે જે સ્થાન માતાનું હોય તેમ શિષ્ય માંટે તે સ્થાન આપણું હોય.”

ભકિતભાઇ પટેલ
શિક્ષકગણ

kishor vidhyalaya 3

ભકિતભાઇ પટેલ
B. Sc., M. Ed.
ધૂળાભાઇ પટેલ
બી.એ, આઇ.ટી.આઇ
રાજેન્દ્ર મહેતા
એમ.એ, બી.એડ
મીતાબેન પારેખ
બી.એ, બી.એડ
નિશાબેન અવાશીયા
બી.એ, બી.એડ
ચંદ્રભૂષણ પાસી
એમ.કોમ, બી.એડ
રૂતુલ
આર્ટ ટીચર, (ડીપ્લોમાં)
પ્રતિમાંબેન શાહ
બી.કોમ, બી.એડ
પ્રીતિબેન પંડયા
બી.એ, બી.એડ, ટી.ટી.એન.સી
ભાવનાબેન સોની
બી.કોમ, ટી.ટી.એન.સી
જાસ્મીન વકીલ
એમ.એસસી, બી.એડ
મયુર પટેલ
બી.કોમ, એમ.પી.એડ
સાયરા શેખ
પી.ટી.સી, બી.કોમ
જાગૃતિ રાવત
એમ.એ, બી.એડ.
રેણુકાબેન ચૌધરી
એમ.એ, બી.એડ
પ્રતિક પટેલ
એમ.એસસી, બીએડ
દિપેશ ડગલી
બી.એસસી,બી.એડ
વિનય સોલંકી
એમ.એSubscribe for a Newsletter