સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી

કાર્યકર્તાની વિગત

સુખદેવસિંહ વાઘેલા યોગ-કબડ્ડી-પ્રતિનિધિત્વ-રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ, રાષ્ટ્રીય રેફરી યોગ અને વોલીબોલ
મયુર પટેલ એથેલેટીક્સ, ફૂટબોલ, હેન્ડબોલ ગુજરાત અને રાષ્ટ્રીય કક્ષા એ પ્રતિનિધિત્વ , યોગ અને વોલીબોલ નેશનલ રેફરી
પ્રકાશ વણઝારા હેન્ડબોલ , ગુજરાત રાજ્ય
ભગત વાળા વોલીબોલ , ગુજરાત રાજ્ય
નૌશીર લાલીવાલા ક્રિકેટર, રણજીટ્રોફી
અમીત પટેલ ક્રિકેટર , ગુજરાત યુનિવર્સિટી  જીલ્લા કક્ષાએ પ્લેયર ( વેસ્ટ ઝોન)
રમેશ હડીયલ વોલીબોલ (ગુજરાત રાજ્ય)
અરૂણ યાદવ ગ્રાઉન્ડમેન

Subscribe for a Newsletter