ટીમ

શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય

આચાર્યનો સંદેશ

“કોઈ પણ શિક્ષણ મહાવિદ્યાલયનો ઉદ્રેશ સમાજને સિધ્ધહસ્ત અને ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષક પુરા પાડવાનો હોય છે. ચી.ન. વિદ્યાવિહારની આ સંસ્થા શિક્ષણના ઉચ્ચ આદર્શોને ગાંધીજીના સિધ્ધાંતોને અનુરૂપ મૂર્ત કરવાનો સંનિષ્ટ પ્રયાસ કરી રહી છે.”
પ્રવિણભાઈ ત્રિવેદી,

કર્મચારીઓની માહિતી

b.ed 2

પ્રવિણભાઈ ત્રિવેદી  

બી.એસસી.એમ.એડ.

નવીનચંદ્ર ભીમસેન 

એમ.એ.એ,એડ.એમ.ફીલ

અજીતસિંહ બિહોલા

એમ.એ.એમ.એડ.

નિકિતાબેન ભાવસાર

પી.ડી.સી.એ.એ.ડી.સી.એ.


Subscribe for a Newsletter