ટીમ

તાલિમી વિદ્યાલય

સ્ટાફ

PTC 3

ડૉ.ભગવાનભાઈ પટેલ એમ.એ.,એમ.એડ.,એમ.ફીલ.,પી.એચડી. એમ.એલ.પટેલ એમ.એ.,એમ.એડ.
એચ.એન.તપોધન એમ.એ.,એમ.એડ. આર.જી.ઉપાધ્યાય એમ.એ.,એમ.એડ.
એમ.જે.પટેલ એમ.એસસી.,એમ.એડ., એમ.ફીલ. ડી.જી.ગોહિલ બી.એ.,બી.એડ., (ડી.એમ.એસ.)
પી.એમ.પટેલ પેઈન્ટીંગ ડીપ્લોમા, આર્ટ એસ.આર.વાઘેલા એમ.એ.એમ.પી.એડ.
કે,કે,સુથાર પી.ટી.સી ., સંગીત વિશારદ

આચાર્યનો સંદેશ

ptc_principal“શિક્ષણ એ સામાજિક ક્રાંતિ માટે નું અમોધ શસ્ત્ર છે . શિક્ષણ દ્વારા વિધાર્થી નું જ્ઞાન વિવેક્વાળું બને, વ્યવહાર લક્ષી બને તો તે યથાર્થ છે . આજે એકવીસમી સદી માં જયારે માનવે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીએ ચરમસીમાઓ હાંસલ કરી છે , ત્યારે માનવી માનવી વચ્ચે નું અનુસંધાન સાધવાનું ઘણું કપરું કામ સિધ્ધ કરવું પડશે.તેથી શિક્ષણ દ્વારા માણસ ને માનવી બનાવવાનો પુરુષાર્થ વધુ સઘન રીતે હાથ ધરવા ની જરૂર છે.”

ડૉ.ભગવાનભાઈ પટેલ,પ્રિન્સિપાલ

Subscribe for a Newsletter